< 2024.06 >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Elnökség


A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége

 

Elnök:

Salamin Géza

Alelnökök:

Dr. habil Kocsis János Balázs

Dr. Csaba Ders

Az Elnökség tagjai:

Balás Gábor

Bérczi Szabolcs

Bodor Ádám

Dorogi Zoltán

Dr. Kőszeghy Lea

Szaló Péter

Póttag:

Albrecht Ute


Az elnökség a MUT ügyvezető szerve, amely a társaság operatív irányításáért felel. Egyebek mellett intézi és szervezi az egyesület napi ügyeit, elkészíti a költségvetést, kezeli az egyesület vagyonát. Ideiglenes és állandó munkabizottságokat hozhat létre. Az elnökség tagjait három éves időtartamra választja az egyesület közgyűlése, az elnökségbe javasolt, de a választás során be nem került jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott személy elnökségi póttaggá válik. Az elnökség legalább negyedévente ülésezik, és határozatképes, ha a tagok több mint fele, vagyis legalább öt fő jelen van. A határozatokat, a társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, az éves közhasznúsági jelentést, a társaság beszámolóit az elnökség az elfogadásuktól számított nyolc napon belül közzéteszi a www.mut.hu honlapon, és a társaság székhelyén legalább 15 napra kifüggeszti.

Bemutatkozásukat alább olvashatják.


Elnök: Dr. Salamin Géza

Salamin_2Terület- és településfejlesztő geográfusként végeztem az ELTE-n 2000-ben, amit közgazdasági diplomával egészítettem ki, majd 2018-ban szereztem PhD fokozatot a területi és várostervezés európai országokban zajló átalakulásának vizsgálatából a Szent István Egyetemen. Négy gyermekes családapa vagyok.

Pályámat a BME-n kezdtem, majd kilenc évig a Vátiban folytattam, ahol először tervező-elemzőként majd az országos területfejlesztési koncepcióért (OTK), később az urbanisztikáért és nemzetközi kapcsolatokért, majd a Magyar EU elnökség területfejlesztési és várospolitikai feladataiért felelős irodavezetőként dolgoztam. Ebből az időszakból az OTK és a nemzetközi feladatok mellett az országos településhálózatfejlesztési koncepció előkészítését, a települési tervezés gyakorlatára irányuló kutatásokat, a hazai tervezési rendszer – máig elmaradt - reformjának megalapozását érdemes kiemelni. 2011-2014 között a Nemzetgazdasági Minisztériumban területfejlesztési tervezési főosztályvezetőként feleltem a 2014-2020-as programidőszakra való terület- és városfejlesztési stratégiák és programok előkészítéséért (OFTK, TOP, VEKOP). Számos urbanisztikai és területfejlesztési nemzetközi program (ESPON, EUKN, URBACT) hazai koordinációs feladatait, ill. képviseletét láttam el. 2014 és 2019 között pályámat a Magyar Nemzeti Bankban folytattam. 2016 óta vagyok a Budapesti Corvinus Egyetem oktató-kutatója, jelenleg intézetvezető igazgatója és egyben a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék vezetője, ahol urbanisztikát, területi, közösségi és stratégiai tervezést, valamint különböző területfejlesztési tárgyakat tanítok. Korábban tanítottam az ELTÉ-n, a BME-n is, mások mellett a főépítészi szakirányú képzésen is.

2004 óta vagyok a MUT l tagja, 2012 és 2015 között voltam a társaság alelnöke, és társaságunkat 2013 óta képviselem a European Council of Spatial Planners európai ernyőszervezetében. 2018 novemberétől egy olyan időszakban lettem a MUT elnöke, amikor egy korábban soha nem tapasztalt világjelenség, a Covid járvány alapvetően átrendezte a társaság működési lehetőségeit. Az időszak elején sikerült egy új stratégia mentén a társaság életében egy új lendületet venni, de aztán a járvány sok tekintetben gátját szabta az eltervezett kibontakozásnak.

Képességeimet, tapasztalataimat és tudásomat és munkámat szívesen ajánlom fel a következő három éves periódusra is.

A most záruló elnökségi ciklusban közösen elért eredményeinket az elnöki beszámoló tartalmazza. https://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=264543#MIDDLE

A MUT jövőjével kapcsolatos célokat számomra a 2019-ben a közgyűlés által elfogadott középtávú vízióban megfogalmazottak jelentik. A tudásközösség vízióját kijelölő stratégiai dokumentumot továbbra is irányadónak tekintem. https://www.mut.hu/?module=news&action=list&fname=mut_strat

Urbanisztika szemléletemben az alábbiakat tartom fontosnak kiemelni:

  • Interdiszciplináris szakterület vagyunk, ezért fontos, hogy a különböző társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, építészeti, földrajzi és környezettudományi tudásokat össze tudjuk kapcsolni, szereplőiket be tudjuk vonni munkánkba.
  • Ugyanakkor szükség van a térbeli (területi- és városi tervezés) közös szakmai kereteinek a jelenleginél erőteljesebb megfogalmazására, megteremtésére és elismertetésére is, egységes kompetenciarendszerre a haladó nemzetközi gyakorlatokat követve;
  • Az urbanisztikát integráló, egységes szakmai rendszernek tekintem, amelynek egyaránt része a városfejlesztés és a vidék(falu) fejlesztése, a szabályozás alapú (rendezési) és a fejlesztési eszközrendszer, de számos kevésbé formalizált tervezési-fejlesztési eszköz is (mint pl. a szereplők és szakpolitikák összehangolása és kooperációja, a PPP, az integrált stratégiaformálás) és amelybe a települési és a területi-térségi, de akár határokon is átívelő nagyobb terek tervezése is beletartozik. A tervezés formái, konkrét feladatai is változnak idővel, ezért eszközei és szakmai karaktere is időről időre megújításra szorul.
  • A területi és települési tervezés-fejlesztést a társadalom olyan nagy kihívásainak megoldásában segítő eszköznek tekintem, mint pl. a fenntarthatóság, a gazdasági prosperitás, a társadalmi kohézió és a közösségek kihívása, a klímaváltozás, amelyeket sajátos terület alapú és integrált karakterével egyedi módon tud kezelni.

Alelnök: Dr. Csaba DersÉpítész diplomáját 2003-ban a Pécsi Tudományegyetem Műszaki karán szerzi, a doktori programban azonban már az urbanisztika felé fordul. Hazai tanulmányait megszakítva előbb 2004-ben Rotterdamban városmenedzsmentet, 2006-ban Fulbright ösztöndíjasként a Columbia egyetemen városépítészetet tanul, majd 2008-ban a Londoni egyetemen városfejlesztési mester diplomát is szerez. Doktori fokozatszerzése után hivatalosan is az Urbanisztikai tanszék oktatójává válik, de vendégoktatóként egy-egy félévre a Corvinus egyetemen és a Debreceni egyetemen is megfordul. A tanulás és tanítás inspiratív közege reményei szerint élete végéig elkíséri majd valamilyen formában.

2012-ben, az Európa Kulturális Főváros program eseményeit követő évben nevezik ki Pécs főépítészének. Életének ebben az időszakában nem csak sokrétű és gazdag tapasztalatokat szerzett a településtervezés minden eszközével és aspektusával kapcsolatban, de aktív szereplőként találkozott a demokratikus átalakulás minden urbanisztikai kihívásával és részesévé vált a rendszerváltás utáni Pécs több kitörési kísérletének.

2017-ben aztán egy olyan időszakban nevezik ki a Pécsi Tudományegyetem főépítészének, amikor az egyetem történetének legnagyobb fejlesztésére készült. Az idén lezáruló – a város éves költségvetésével összemérhető nagyságrendű – beruházási csomag, azóta Pécs elmúlt időszakának meghatározó városfejlesztési programjává vált. A fizikai térben megvalósult beruházások mellett azonban legalább ennyire fontosnak érzi az egyetem és a város viszonyának, közös jövőjének a témájában született „tudásépítményeket” is. Meggyőződése, hogy az egyetemeknek jelentős szerepe és felelőssége van a városok tudásipari fordulatában, így Pécs jövőjének alakításában is.

Hat éve tagja a MUT elnökségének, 2018 óta az egyik alelnöke. Megválasztása esetén alapvetően a MUT vidéki szervezeteinek megerősítésével, a Baranya Megyei csoport újraélesztésével szeretne foglalkozni.


Alelnök: Dr. habil Kocsis János Balázs

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett 1995-ben okleveles villamosmérnökként, majd 1998-ban az ELTE-n szerzett okleveles szociológus diplomát városszociológia szakirányon, majd a Leicesteri Egyetemen (Egyesült Királyság) szerzett 2002-ben várostörténészi diplomát. Már szociológiai tanulmányai alatt bekapcsolódott az egyetemen zajló városi társadalmi, városfejlesztéshez, városfejlődéshez kötődő kutatásokba, változatos témakörökben. 1999-ben kezdte ELTÉ-n a doktori tanulmányait, a fokozatot 2008-ban szerezte meg, fő témája a huszadik századi urbanizációs folyamatok, illetve az erre adott szakpolitikai, városfejlesztési reakciók elsősorban Budapest esetében. Mindemellett tovább folytatta a korábban megkezdett alapvetően szuburbanizációs fókuszú kutatásait is.

2003 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, majd előbbi mellett 2016 óta a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, elsősorban városszociológia, városfejlesztés társadalmi oldalához köthető témákban, jelenleg egyetemi docensként. Elsősorban a település- és területfejlesztés irányultságú közgazdász képzésekben oktat, de a BME építészképzéséhez is kötődik. Jelenleg számos doktori hallgatójával is kutatja a városfejlődési, városfejlesztési folyamatokat.

2014-15 között az Egyesült Államokban, az Indiana Egyetem bloomingtoni kampuszán oktatott vendégprofesszorként és jelenleg is számos külföldi egyetemi kapcsolatban tölt be szerepet, elsősorban az urbanisztika területén.

Számos nemzetiközi és hazai projekt résztvevője, elsősorban kutatóként és kutatásvezetőként. Fontosabb témái a lakossági bevonás, település-irányítás, közpolitika, települési sikeresség, szuburbanizáció, városi alközpont-fejlesztés, energiahatékony városfejlesztés. Egyetemi oktatásában elsősorban e területen dolgozó szakemberek képzésére helyezi a hangsúlyt.

2009 óta a MUT tagja, 2015 óta alelnöke. Tagsága kezdete óta számos konferencia, szakmai fórum, workshop szervezésében vett részt, sok alkalommal a MUT keretében, célozva különböző, urbanisztikához kötődő szakmák képviselői, döntéshozók közötti szakmai párbeszéd előmozdítását, a különböző álláspontok megismertetését. A települések sikeres fejlesztése számos, mérnöki és társadalomtudományi diszciplína képviselőinek bevonását, kollaborációját kívánja meg, ahol az építész, a tájépítész, az építő- és közlekedésmérnök éppúgy részese a szakmai párbeszédnek, mint a közgazdász, szociológus, geográfus és történész és többi érintett társszakma képviselője. MUT alelnökeként továbbra is hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét fölhasználva kívánja a Társaság tudományos, oktatási és szakmai életét előmozdítani.


Balás Gábor elnökségi tag


1975-ben születtem Miskolcon, jelenleg Budapesten nevelem négy gyönyörű gyermekünket feleségemmel.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy főszakirányán és közszolgálat mellékszakirányán szereztem meg diplomámat 1999-ben, majd a Városkutatás Kft-nél helyezkedtem el, ahol elsősorban az önkormányzati finanszírozással foglalkoztam.

2003-ban lettem a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (később Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) főosztályvezető-helyettese, majd főosztályvezetője, ahol az uniós programtervezés módszertani támogatása, illetve az uniós programok értékelésének és hatásvizsgálatának feladataiért voltam felelős. 2008-ban alapítottuk meg a HÉTFA Kutatóintézetet és Elemző Központot, ahol az elmúlt tízhárom évben elsősorban a fejlesztéspolitika, város és területfejlesztés, a társadalmi felzárkózás és a gazdaságfejlesztés témájú projektekkel foglalkoztam.

A MUT szemszögében fontosabb munkáim voltak a kisebb és nagyobb városok, kerületek IVS-einek és ITS-einek elkészítése. A Fővárosi Önkormányzat tematikus fejlesztési programjainak elkészítésének irányítása. Az NFÜ, a Miniszterelnökség és a BM számára a város- és területfejlesztés folyamatait vizsgáló értékelések és kutatások vezetése, valamint a városfejlesztési projektek társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatai.

2000-től kezdve több intézményben is tanítottam közösségi gazdaságtant. 2014-ben megkaptam a Széchenyi István Szakkollégium Patrónus tanári díját. 2015 óta óraadóként oktatok egyetemi kurzusokon elsősorban helyi gazdaságfejlesztés és fejlesztéspolitika témakörökben. Ehhez kapcsolódó fejezeteiben szerzője vagyok az „Urb.0 Urbanisztika kezdőknek” című egyetemi tankönyvnek.

2018. óta vagyok a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségi tagja, e szerepemben elsősorban az elmúlt három év Országos Urbanisztikai Konferenciáinak kitalálásában és megszervezésében vettem részt, illetve és a társaság működését meghatározó szervezeti és alapszabályi kérdések újragondolásaiban voltam aktív tagja az Elnökségnek.

Gondolkodásomra erősen hatottak a hatásvizsgálat módszertani keretei és az intézményi közgazdaságtani megközelítés. Meggyőződésem, hogy a városi térben a fejlesztési döntések nem önmagukban változtatják meg a város fejlődését, hanem elsősorban azzal, ahogy az autonóm szereplőket, a vállalkozókat és a városlakókat ösztönözheti tevékenységük megváltoztatására. Újraválasztásom esetén a MUT-ban továbbra is elsősorban a városfejlesztéshez kapcsolódó olyan szakmai együttgondolkodásokat szeretnék elősegíteni, amely a fejlesztések hatásainak és az ösztönzőkre gyakorolt hatásmechanizmusainak megismerésére inspirálja a szakmát növelve a városfejlesztési erőfeszítések hatékonyságát.


Bérczi Szabolcs elnökségi tagBérczi Szabolcs vagyok, 35 éves, nős, 3 gyermek édesapja. 2009-ben végeztem környezetgazdálkodási agrármérnök szakon Gödöllőn (Ángyán Józsefnél), mely a mai napig meghatározza a vidékkel való kapcsolatomat. Egyetemi tanulmányaimat követően a Völgyzugoly Műhely Kft.-nél helyezkedtem el, ahol immár 12 éve dolgozom településtervezőként. 2010-2012 között Pécsett településmérnöki diplomát szereztem.

A falumegújítás gyakorlatát 2010-ben ismertem meg közelebbről, Ónodi Gábor hívására részt vettem a 2 évente megrendezésre kerülő Európai Falumegújítási Díj díjkiosztó rendezvényein, emellett a hazai pályázatok német nyelvre történő fordításában is segédkeztem.

2014-ben lettem a Magyar Urbanisztikai Társaság tagja, belépésem óta aktívan részt veszek a Falutagozat munkájában. 2016-ban az Európai Falumegújítási Díj nemzetközi zsűrizésén vettem részt, 2017 óta pedig a Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat zsűri bizottságának munkáját segítem, ekkortól veszek aktívan részt a hazai Falumegújítók Találkozóin is. Munkám eredményeként 2019-ben a MUT Falutagozat elnökségének, 2020-ban pedig az Europäischer ARGE für Landentwicklung und Dorferneuerung nemzetközi szakértői bizottságának is tagja lettem.

A hazai falumegújítási díj társadalmi bázisát erősítendő 2020-ban egyeztetést kezdeményeztem az MNVH állandó titkárságával, melynek eredményeként 2021. augusztusban együttműködési megállapodás született a MUT és az MNVH között.

Doktori tanulmányaimat 2015-ben kezdtem meg a SZIE Környezettudományi Doktori Iskolában, majd 2018-tól a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolában folytattam. Jelenleg a fokozatszerzési eljárás zajlik, a fokozatszerzésre várhatóan 2022. tavasszal kerül sor.

Gyakorló településtervezőként az ország számos településével állok szoros kapcsolatban (falvakkal, kis- és középvárosokkal, valamint budapesti kerületekkel egyaránt), szakmai segítséget nyújtva számukra a településrendezés és településfejlesztés területén. 2019 óta Kajászó megbízott főépítészeként segítem a települést szakmai feladatainak ellátásában.

A hazai faluhálózat és az európai falumegújítási gyakorlat ismerete mellett a településrendezési és főépítészi gyakorlatom is segítséget jelenthet a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége számára.Bodor Ádám elnökségi tag

A Szegedi Tudományegyetemen terület- és településfejlesztő geográfusként végeztem 2000-ben, majd ezt követően 2001-ben ugyanitt mérnök-közgazdász másoddiplomát szereztem.

A felsőfokú tanulmányaim alatt (1999-2001) a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park projektmenedzsereként és Mórahalom város fejlesztési csoportjának vezetőjeként dolgoztam. Mórahalmon lehetőségem nyílt arra, hogy részt vegyek egy kisváros fentartható gazdáság- és településfejlesztési stratégiájának kialakításában és megvalósításában. Ezt követően (2001-2002) a BME Területfejlesztési Kutatási Központjában dolgoztam projektmenedzserként, ahol regionális fejlesztési programok kidolgozásával, értékelésével foglalkoztam. 2003-2004 között hatásvizsgálatokon (pl. az M3 autópálya településfejlesztési hatásaival) és az EU delegáció szakértőjeként fejlesztési projektek támogatásán dolgoztam.

2005-től a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kerékpáros ügyekért felelős miniszteri biztosaként koordináltam az első nemzeti kerékpáros program megalkotását és megvalósítását. 2011 -2019 között Brüsszelben az Európai Kerékpáros Szövetség szakpolitikai és EuroVelo hálózatért felelős igazgatója voltam. 2016 – ban az Európai Turizmus Manifesztó (https://tourismmanifesto.eu/) kezdeményezés alelnökévé választottak, ahol a teljes közlekedési szektort képviseltem 2020-ig.

2020 elejétől újra Magyarországon dolgoztam először külső tanácsadóként (többek között a Nemzeti Aktívturisztikai Stratégia kidolgozásán). 2020 végétől a Budapesti Közlekedési Központban dolgozom, 2021. áprilisa óta a BKK fejlesztési igazgatójaként, ahol a közterületi fejlesztésekért, a közösségi közlekedési hálózat fejlesztéséért és a monitoring, értékelés területekért vagyok felelős.

A MUT sokszínű tudásközösségéhez leginkább a következő 3 módon, irányból szeretnék hozzájárulni:

  • térszerkezet pillérhez: a fenntartható városi közlekedés és településfejlesztés összefüggései mentén, az ezen a területen szerzett 20 éves elméleti és gyakorlati tudás révén.
  • a gazdaság pillérhez: a turisztikai és különösen az aktívturisztikai témákban szerzett ismeretek révén.
  • a tervezés – kormányzás pillérhez: a helyi, nemzeti szintű kormányzati és az európai intézményrendszerben szerzett tapasztalatok alapján.

Kőszeghy Lea elnökségi tagSzociológus. az ELTE szociológia szakán diplomázott 2002-ben városszociológia és változásmenedzsment szakirányokon, majd az ELTE Szociológia Doktori Iskolában szerzett PhD fokozatot 2011-ben. Doktori disszertációjának témája a magyarországi várostervezés szociológiai elemzése volt.


Fő kutatási területei a várostervezés szociológiai elemzése, valamint a lakhatási szegénység és vonatkozó szakpolitikák. Dolgozott egyebek mellett az MTA Kisebbségkutató Intézetében, független szakértőként városrehabilitációs programokban és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési programjában, valamint a Habitat for Humanity Magyarországnál.

Külsős óraadóként településszociológiát és kutatásmódszertant oktatott egyebek mellett az ELTE Társadalomtudományi Karán és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. 2017 óta a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa. Itt jelenleg is közreműködik egy a kortárs magyarországi várostervezés működését vizsgáló kutatásban (NKFIH 124940 Várostervezés és társadalom – a várostervezés szociológiája).

A MUT szakmai munkáját a ’90-es évek vége óta nyomon követi, 2009-ben Ongjerth Richárddal együtt koordinálták a Településtervezés tényleges gyakorlata az önkormányzatokban c. kutatást a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya számára, amelyet a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft készített, emellett több MUT által szervezett rendezvényen működött közre előadóként illetve panelbeszélgetés résztvevőjeként.

Szívesen járulnék hozzá a MUT munkájához egyrészt a társadalomtudományi szemléletmód erősítésével, másrészt az általam ismert, területiséggel foglalkozó társadalomtudományi műhelyek bekapcsolásával a kortárs urbanisztikai kihívásokkal kapcsolatos közös gondolkodásba.


Dorogi Zoltán elnökségi tag

1986-ban születtem Debrecenben.

2010-ben a Debreceni Egyetemen történelem-földrajz szakos tanárként végeztem Európa-tanulmányok szakiránnyal kiegészítve, 2016-ben okleveles településmérnök (MSc) diplomát szereztem. Doktoranduszi kutatásaim keretében a innovációs ökoszisztéma, kreatív iparágak, a hazai és közép-európai városok versenyképességi összefüggéseit vizsgálom.

2010-2015 között az ÉARFÜ - Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség területi tervezőjeként az Észak-Alföld régióban megyei és városfejlesztési stratégiák, kistérségi – járási koncepciók, IVS-ek, hatástanulmányok kidolgozásában vettem részt. 2016-tól a Széchenyi Programiroda keretében különböző város- és gazdaságfejlesztési projektek megvalósításával foglalkozom.

2011-2015 között a Debreceni Egyetem Területi Tervezési és Fejlesztéspolitikai Kihelyezett Tanszék oktatójaként, azóta meghívott óraadóként mutatom be a fejlesztéspolitika aktuális kérdéseit, urbanisztikai aspektusait, gyakorlati kérdéseit a Debreceni Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem különböző szakjain. A Debreceni Egyetem Műszaki Karán záróvizsga bizottságot vezetek. Részt veszek a MUT Diplomadíj során beküldött dolgozatok bírálatában.

Város- és gazdaságfejlesztésre, városi környezet alakítására, társadalmi kooperációra fókuszáló képzésen vettem részt Tillburgban (Hollandia), Párizsban a DATAR-nál, Brüsszelben az ERRIN-nél, valamint a Regional Studies Association Master Class képzésén.

Az Országos Urbanisztikai Konferencián 2019-ben önkéntesként, 2020-ban a Fiatal Urbanisták szekciójában előadóként, 2021-ben a debreceni szervezőket erősítve vettem részt.

A MUT munkáját 2008 óta követem, tapasztalataim szerint a városok fejlődését a különböző szakmák képviselőinek együttműködése, a lakosság és vállalkozások ösztönzése szolgálja leginkább. Szükségesnek látom a hazai és nemzetközi urbanisztikai példák, jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetését, oktatásba integrálását, illetve hazai és külföldi szakmai szervezetekkel való kapcsolat fenntartását.


Dr. Szaló Péter elnökségi tag

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán végzett 1978-ban.

A Városépítési Tudományos és Tervező Intézet Regionális Tervezési Irodáján kezdett dolgozni 1978-79 között tervező gyakornokként, 1979-86 között regionális tervezőként. 1986-ban vezető tervező lett. 1986-90 között a MTA Regionális Kutatások Központja tudományos kutatója.

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője 1990-1991 között, 1991-1995 között területfejlesztési helyettes államtitkár. Az elmaradott térségek felzárkóztatási programja elismeréseként 1994-ben megkapta a Magyar Köztársaság Középkeresztjét.

1995-1998 között területfejlesztési és építésügyi helyettes államtitkár, mivel a Bokros program következményeként az építésügy irányítását is megkapta. Irányításával dolgozták ki a területfejlesztési törvényt és végrehajtási rendeleteit, az Országos Területfejlesztési Koncepciót, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló új törvényt.    

1998-2002 között a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. Ezen időszak feladata volt a felkészülés az EU strukturális alapjai fogadására. Az Orbán és a Meggyesi kormány alatt is tagja az EU csatlakozásról tárgyaló delegációnak.

2002-2003 között a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala szakmai elnökhelyettese. 2004 és 2006 között a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke.

2006 - 2008 között az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztési és építésügyi helyettes államtitkára, ill. szakállamtitkára. 2008 - 2010 között a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakállamtitkára. 2010 – 2014 között a Belügyminisztérium építésügyi helyettes államtitkára, a településfejlesztés terén ellátja az EU elnökség feladatait. 2014-től a Belügyminisztérium szakmai főtanácsadója.

Több egyetemen oktatott területfejlesztést, kohéziós politikát. Civil mozgalmakban is megpróbálja érvényesíteni a közérdeket. 

A MUT elnökségének két ciklus óta tagja. Számos rendezvény aktív szervezője, résztvevője, előadója. Az urbanisztika klasszikus, Vidor Ferenc, Meggyesi Tamás fémjelezte irányzatát képviseli. Folytatná az Urbanisták Felsőfokon beszélgetés sorozatot, a fővárosi kerületek és az agglomerációs települések sajátosságainak feltárását a főépítészekkel.